ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ В СТРАНАТА В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ НА АМЦ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ООД

От понеделник 17 март 2020 всички клиенти на АМЦ Фарма България ООД се допускат само до обособеното входно помещение на търговския обект, което е преградено със стъклена преграда и е отделено от работното място на всички служители. Клиентът се обслужва от служител, взел съответните предпазни мерки, намаляващи опасността от разпространение на корона вируса: предпазна маска, ръкавици, очила. Разстоянието между изчакващите клиенти трябва да е минимум 2 метра разстояние. Дезинфекцията на помещенията се осъществява 4 пъти дневно. Служителите са снабдени със всички предпазни средства и спазват стриктно инструкциите за лична хигиена и дезинфекция.

 

Общи условия


Настоящият документ съдържа Общите правила и условия за ползване на сайта www.colonstim.com.

Моля да ги прочетете внимателно, преди да използвате услугите ни. Използването на този уеб сайт потвърждава, че безусловното приемате Общите ни условия. Ако не сте съгласни с тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Общите условия представляват Договор между Вас и ЕМКАДАР ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на уеб сайта www.colonstim.com, собственост на ЕМКАДАР ЕООД, като спазвате условията, описани по-долу. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само по отношение на предлаганите услуги от ЕМКАДАР ЕООД и Вас като Потребител на тези услуги.

Собственик на домейна www.emkadar.com – ЕМКАДАР ЕООД

Седалище: гр. София 1582, ж.к.Дружба, бл.258

Търговски адрес: гр. София, ул. Поп Богомил 23

ЕИК: 204432696

ИН по ЗДДС: BG204432696

МОЛ: Каролина Сорочинска

Тел: 0876 755 545

e-mail: info@ colonstim.com

 1. Продукти, съдържание и спецификации

1.Сайтът www.colonstim.com съдържа текстове, описание на продукти, спецификации и цени на продукти и услуги, които могат да бъдат променяни по всяко време едностранно от ЕМКАДАР ЕООД.

 1. ЕМКАДАР ЕООД полага всички усилия, да поддържа на сайта си вярна и неподвеждаща информация, което не изключва вероятността инцидентно да възникват несъответствия или пропуски, във връзка с които ЕМКАДАР ЕООД не носи отговорност за последиците, породени или свързани с начина на ползване или с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, както и не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността, свързани с  информационните материали на  този сайт.
 1. Регистрация
 2. За да получава наш бюлетин, рекламни материали или отговор на зададен от въпрос, Потребителят трябва: да попълни вярно електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – www.colonstim.com/контакти/ и да се е съгласил с настоящите Общите условия на същия уеб сайт.
 3. С отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на бутон „Продължи“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Със записването му на съответен носител в сървъра чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ЕМКАДАР ЕООД съхранява в лог-файлове на сървърa IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
 4. Потребителят може по всяко време да заяви желание за достъп, коригиране или изтриване на предоставените от него лични данни, като изпрати в писмен вид заявеното желание или устна форма на тел: 0876 755 545, предоставяща достатъчно данни за удостоверяване на идентичността с лицето, предоставило личните данни.

 

III. Лични данни

 1. ЕМКАДАР ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
 2. ЕМКАДАР ЕООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителя, станали известни при попълване на електронната форма за задаване на въпрос или заявка на бюлетин.
 3. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЕМКАДАР ЕООД може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящия договор.
 4. Други цели, за които могат да бъдат използвани данните, са, за да бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 5. ЕМКАДАР ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получено изричното съгласие на Потребителя;

– ЕМКАДАР ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона или е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация

 1. Използване на бисквитки
 2. Уеб сайтът www.colonstim.com може да използва „бисквитки“ и други технологии, като например уеб маяци и пиксел тагове. Основната цел на” бисквитката” е да бъдат идентифицирани потребителите, бисквитките и други технологии помагат за да бъде запомнена личната ви информация, когато ползвате нашия сайт, приложения и онлайн услуги. Например – запаметяване на информация, която сте предоставили по-рано в уеб формуляр.
 1. Включване и изключване бисквитки
 2. Вие имате възможност да приемете или да откажете бисквитките, като промените настройките на вашия интернет браузър. Моля, проверете инструкциите на браузъра си или посетете сайта About Cookies , за да научите повече как можете да промените настройките на браузъра си. Моля, имайте предвид, че някои функции на сайта www.colonstim.com няма да бъдат достъпни след като бисквитките са деактивирани.
 1. Права и задължения на страните:
 2. ЕМКАДАР ЕООД се задължава:

– да отговаря на зададените въпроси от Потребителя, доколкото са в обсега на неговата сфера на работа и познания

– да дава информация за фирмата

 1. Потребителят, за да получи отговор на въпрос или бюлетин се задължава:

– да посочи име, фамилия, е-мейл и валиден телефон

– да получи рекламните материали или заявения бюлетин

 1. Потребителят следва:

– да спазва българското законодателство, приложимите закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;

– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора

VII. Търговски марки

 1. В уеб сайта www.colonstim.com се съдържат авторски снимки на продукти, други снимки, графични материали и търговски наименования на продукти, които са притежание на техните собственици.

XIII. Други

 1. ЕМКАДАР ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си в случаи на форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕМКАДАР ЕООД.
 2. ЕМКАДАР ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на Потребителя на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.
 4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат съответно разпоредбите на действащото законодателство на Република България.